Read Popular

Babita aur Jetha ki sex kahani Babita aur Jetha ki sex kahani

Short Story / Romance

October 10, 2015

90 days reads: 57178

Shelves: 10

The House

Book / Romance

August 03, 2016

90 days reads: 7113

Comments: 197

Shelves: 130

The House

Book / Erotica

November 20, 2013

90 days reads: 5522

Comments: 148

Shelves: 48

The House

Book / Erotica

January 09, 2014

90 days reads: 5338

Comments: 312

Shelves: 331

The House

Book / Erotica

September 02, 2013

90 days reads: 4102

Comments: 178

Shelves: 121

The House

Book / Erotica

June 26, 2017

90 days reads: 3947

Comments: 19

Shelves: 28

The House

Seduced on the Massage Table Seduced on the Massage Table

Short Story / Erotica

April 05, 2014

90 days reads: 3551

Comments: 7

Shelves: 1

The House

Hostel Main Ragging Hostel Main Ragging

Short Story / Mystery and Crime

January 24, 2012

90 days reads: 3498

Shelves: 1

The House

strangers tailor shop at night strangers tailor shop at night

Short Story / Erotica

November 24, 2010

90 days reads: 3413

Comments: 2

Shelves: 3

The House

Book / Romance

June 21, 2017

90 days reads: 3382

Comments: 284

Shelves: 129

The House

Book / Erotica

May 04, 2017

90 days reads: 3183

Comments: 16

Shelves: 11

The House

Book / Erotica

May 25, 2017

90 days reads: 3177

Comments: 52

Shelves: 44

The House

Fuck me, Doctor.. Fuck me, Doctor..

Short Story / Erotica

January 17, 2012

90 days reads: 2943

Comments: 7

Shelves: 3

The House

Daddy's Sexy Little Girl Daddy's Sexy Little Girl

Short Story / Erotica

April 12, 2013

90 days reads: 2881

Comments: 13

Shelves: 22

The House

Short Story / Erotica

April 16, 2013

90 days reads: 2779

Comments: 10

Shelves: 4

The House

Book / Romance

June 15, 2017

90 days reads: 2641

Comments: 262

Shelves: 71

The House

Book / Erotica

January 16, 2012

90 days reads: 2621

Comments: 64

Shelves: 93

The House

Short Story / Erotica

November 10, 2014

90 days reads: 2492

Shelves: 5

The House

The Conference The Conference

Book / Erotica

June 22, 2017

90 days reads: 2267

Comments: 4

Shelves: 14

The House

Book / Erotica

June 11, 2017

90 days reads: 2224

Comments: 34

Shelves: 11

The House