Read Popular

Babita aur Jetha ki sex kahani Babita aur Jetha ki sex kahani

Short Story / Romance

October 10, 2015

1 day reads: 678

Shelves: 6

The House

Babita aur Jetha ki sex kahani Babita aur Jetha ki sex kahani

Short Story / Romance

1 day reads: 678

Book / Romance

August 03, 2016

1 day reads: 117

Comments: 195

Shelves: 96

The House

Book / Romance

1 day reads: 117

Short Story / Erotica

March 23, 2017

1 day reads: 90

Shelves: 1

The House

Short Story / Erotica

1 day reads: 90

The Massage The Massage

Short Story / Romance

March 23, 2017

1 day reads: 85

Shelves: 2

The House

The Massage The Massage

Short Story / Romance

1 day reads: 85

Book / Erotica

March 23, 2017

1 day reads: 74

Comments: 54

Shelves: 19

The House

Book / Erotica

1 day reads: 74

Hostel Main Ragging Hostel Main Ragging

Short Story / Mystery and Crime

January 24, 2012

1 day reads: 71

Shelves: 1

The House

Hostel Main Ragging Hostel Main Ragging

Short Story / Mystery and Crime

1 day reads: 71

Book / Erotica

November 20, 2013

1 day reads: 68

Comments: 148

Shelves: 45

The House

Book / Erotica

1 day reads: 68

Book / Erotica

March 24, 2017

1 day reads: 68

Comments: 87

Shelves: 24

The House

by DK

Book / Erotica

1 day reads: 68

Short Story / Erotica

March 18, 2017

1 day reads: 66

Shelves: 1

The House

Short Story / Erotica

1 day reads: 66

Book / Erotica

March 24, 2017

1 day reads: 65

Comments: 9

Shelves: 17

The House

by DK

Book / Erotica

1 day reads: 65

Book / Erotica

January 09, 2014

1 day reads: 64

Comments: 309

Shelves: 288

The House

Book / Erotica

1 day reads: 64

Fuck me, Doctor.. Fuck me, Doctor..

Short Story / Erotica

January 17, 2012

1 day reads: 51

Comments: 5

Shelves: 3

The House

Fuck me, Doctor.. Fuck me, Doctor..

Short Story / Erotica

1 day reads: 51

Book / Erotica

September 02, 2013

1 day reads: 48

Comments: 177

Shelves: 115

The House

Book / Erotica

1 day reads: 48

Book / Erotica

March 24, 2017

1 day reads: 48

Comments: 10

Shelves: 6

The House

by L.Ocean

Book / Erotica

1 day reads: 48

Short Story / Erotica

November 10, 2014

1 day reads: 46

Shelves: 5

The House

Short Story / Erotica

1 day reads: 46

strangers tailor shop at night strangers tailor shop at night

Short Story / Erotica

November 24, 2010

1 day reads: 42

Comments: 2

Shelves: 3

The House

strangers tailor shop at night strangers tailor shop at night

Short Story / Erotica

1 day reads: 42

Book / Erotica

January 16, 2012

1 day reads: 41

Comments: 64

Shelves: 85

The House

Book / Erotica

1 day reads: 41

Daddy's Sexy Little Girl Daddy's Sexy Little Girl

Short Story / Erotica

April 12, 2013

1 day reads: 41

Comments: 13

Shelves: 21

The House

Daddy's Sexy Little Girl Daddy's Sexy Little Girl

Short Story / Erotica

1 day reads: 41

Short Story / Erotica

April 16, 2013

1 day reads: 37

Comments: 10

Shelves: 4

The House

by A3V3I

Short Story / Erotica

1 day reads: 37

Seduced on the Massage Table Seduced on the Massage Table

Short Story / Erotica

April 05, 2014

1 day reads: 35

Comments: 6

Shelves: 1

The House

Seduced on the Massage Table Seduced on the Massage Table

Short Story / Erotica

1 day reads: 35